Skip to main content

Messaging

 • MessagePort extends EventTarget
  • postMessage
  • start - 开始发送消息 - 设置 onmessage 隐含 start
  • close
  • 事件
   • message
   • messageerror
 • MessageChannel - port1 <-> port2
 • BroadcastChannel - origin 纬度 - 多窗口信息传递
  • close - 停止接受
 • 参考

Demo

MessagePort

MessagePort 只有 message 会互相传递

const ch = new MessageChannel();

// 非 message 只是监听当前 target 的自定义事件
ch.port1.addEventListener('Ready', (e) => {
console.debug(`port 1`, e.type, e.detail);
});
ch.port1.addEventListener('message', (e) => {
console.debug(`port 1`, e.type, e.data);
});

ch.port2.addEventListener('Ready', (e) => {
console.debug(`port 2`, e.type, e.detail);
});
ch.port2.addEventListener('message', (e) => {
console.debug(`port 2`, e.type, e.data);
});

// 会直接触发
ch.port1.dispatchEvent(new CustomEvent('Ready', { detail: 'to port2' }));
ch.port2.dispatchEvent(new CustomEvent('Ready', { detail: 'to port1' }));

// 不会触发 - 没有 start
ch.port1.postMessage({ type: 'MessageReady', detail: 'to port2' });
ch.port2.postMessage({ type: 'MessageReady', detail: 'to port1' });

console.debug(`setup`);

// 使用 addEventListener 需要手动 start
ch.port1.start();
ch.port2.start();

BroadcastChannel

 • 只要名字相同,在不同 Tab 都可以接收到
const a = new BroadcastChannel('Auth');
const b = new BroadcastChannel('Auth');
const c = new BroadcastChannel('Auth');

a.addEventListener('message', (e) => console.log(`a got`, e.data));
b.addEventListener('message', (e) => console.log(`b got`, e.data));
c.addEventListener('message', (e) => console.log(`c got`, e.data));

a.postMessage({ by: 'a' });
b.postMessage({ by: 'b' });
c.postMessage({ by: 'c' });

FAQ

Port at index 0 is already neutered