Skip to main content

tekton

FAQ

tekton vs argo

  • Tekton
    • focuses on source based workflows - CI
    • Tekton 能处理 CI 部分
  • Argo Workflows
    • 更通用 - ETL、ML、Data
    • 通过 Argo Events 处理 git webhook